Advertisement

Oferta edukacyjna ZS w Po?a?cu na 2014/2015
środa, 19 listopada 2014
 
Og?oszenie
środa, 19 listopada 2014
mkrew_2014.jpg

W dniu 21.11.2014 r. (pi?tek) w Zespole Szkó? w Po?a?cu odb?dzie si? kolejna akcja honorowego krwiodawstwa pod has?em : „M?oda krew ratuje ?ycie”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzia?u w akcji i oddaniu krwi.

Przypominamy – ka?dy mo?e zosta? krwiodawc? je?li:
- jest zdrowy,
- ma sko?czone 18 lat i posiada dowód osobisty,
- wa?y powy?ej 50 kg,
- nie choruje na choroby przewlek?e,
- nie chorowa? na ?ó?taczk?,
- nie jest na czczo,
- w ci?gu ostatnich 6 miesi?cy nie mia? operacji, tatua?u, przek?ucia uszu lub innych cz??ci cia?a
 
Powrót z Brukseli
środa, 19 listopada 2014
brussels_innova2014_min.jpg
Powrót  Brukseli ... z tarcz?, czyli skuces uczniów w Brussels Innova.

W dniach 13-15.11.2014r. odby?y si? ?wiatowe Targi Wynalazczo?ci, Bada? Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” – oczywi?cie nie mogli?my przerwa? naszej kilkuletniej „tradycji” wi?c ?ladami naszych starszych kolegów wzi?li?my udzia? w tym wydarzeniu.Razem z nami (Jakub Zyngier, Joachim Jakubas, Grzegorz Koper oraz Marcin Markowski) na targach obecni byli nasi promotorzy Beata i Mariusz Zyngier. Tradycj? podtrzymali?my nie tylko sam? obecno?ci? - ka?dy z nas da? z siebie wszystko prezentuj?c nasze dwie prace „Stop and… be alive - a safe railway crossing” oraz „Foolproof Sensor’’, co zaowocowa?o zdobyciem medali, ale o tym po?niej…
Zanim przedstawimy przebieg targów nale?y przybli?y? nasze prace. Praca Jakuba (Bezpieczny przejazd kolejowy) zapewnia popraw? bezpiecze?stwa na niestrze?onych przejazdach kolejowych poprzez sygnalizacj? nadje?d?aj?cego poci?gu. Urz?dzenie Joachima, Grzegorza oraz Marcina (Niezawodny czujnik) s?u?y do wykrywania oraz informowania o wszelakich usterkach czujnika oraz jego zasilania.
Czytaj całość
 
Siatkarze Zespo?u Szkó? w Po?a?cu najlepsi
niedziela, 16 listopada 2014
mist_woj_siatkarze.jpg

Siatkarze Zespo?u Szkó? w Po?a?cu najlepsi w województwie ?wi?tokrzyskim

Z rado?ci? informujemy, ?e reprezentacja Zespo?u Szkó? w Po?a?cu zaj??a I miejsce podczas Mistrzostw Województwa Zrzeszenia LZS m?odzie?y szkolnej szkó? ponadgimnazjalnych w pi?ce siatkowej ch?opców, które odby?y si?
28.10.2014 w Staszowie.
Sukces jest tym cenniejszy, ?e nasi sportowcy okazali si? zdecydowanie najlepsi spo?ród dziewi?ciu dru?yn z ca?ego województwa, które wzi??y udzia? w turnieju fina?owym.
Czytaj całość
 
Pi?ka no?na
środa, 29 października 2014
zawod_pilka_29_10_2014.jpg

Nasi pi?karze v-ce Mistrzami Powiatu

17 pa?dziernika na obiekcie „Orlika” w Staszowie odby?y si? Mistrzostwa Powiatu w pi?k? no?n? szkól ponadgimnazjalnych. W zawodach wzi??o udzia? 6 dru?yn : ZSE Staszów, LO Bogoria, ZS Staszów, ZS CKR Sichów, LO Staszów oraz nasza reprezentacja. Turniej rozegrano systemem „ka?dy z ka?dym”.
Czytaj całość
 
Zawody
wtorek, 28 października 2014
zawody_js.jpg
 
««  start «  poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec  »»

Aktualności: 1 - 6 z 519