Drogi Gimnazjalisto
Nasza Szko?a - Twoja decyzja - Twój dobry wybór

Przygotowana specjalnie dla Ciebie, nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015, zapewni realizacj? Twoich pasji i zainteresowa?.

Bez wzgl?du na to, jakiego dokonasz wyboru - b?dziesz zadowolony.
Czytaj całość
 
Liceum Ogólnokszta?c?ce
Oferta kszta?cenia na rok 2014/2015 w LO w Po?a?cu

Profesjonalna kadra

Zaj?cia prowadzi bardzo dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli przedmiotów ogólnokszta?c?cych, wi?kszo?? uzyska?a stopie? nauczyciela dyplomowanego i mianowanego oraz posiada certyfikat egzaminatora CKE (egzaminu maturalnego).

Baza dydaktyczna

Szko?a posiada doskonale wyposa?one pracownie przedmiotowe biologii, chemii, matematyki, j?zyka polskiego, fizyki, geografii oraz komputerowe (z ró?norodnym sprz?tem: komputery klasy IBM PC i Apple Macintosh oraz sta?y dost?p do Internetu, skomputeryzowan? bibliotek? z czytelni? wraz z Multimedialnym Centrum Informacyjnym).

Liceum Ogólnokszta?c?ce przygotowuje od lat m?odzie? do egzaminu maturalnego oraz na studia kierunkowe. Uczniowie LO uczestnicz? w ró?nego rodzaju konkursach i olimpiadach osi?gaj?c sukcesy - sukcesy uczniów i szko?y.


Co roku realizujemy ró?nego rodzaju projekty wspó?finansowane przez UE, których g?ównych celem jest podnoszenie umiej?tno?ci uczniów.


Rozszerzenia, które s? dost?pne w naszych klasach licealnych zosta?y wybrane na podstawie opinii rodziców oraz uczniów. Zaproponowane liczby godzin z poszczególnych przedmiotów s? podyktowane jak najlepszym przygotowaniem m?odzie?y do egzaminu maturalnego.

 

Czytaj całość
 
Technikum 4 letnie w zawodzie technik elektronik
Oferta kszta?cenia na rok 2014/2015 w Technikum w Po?a?cu - technik elektronik

Jest to kierunek istniej?cy ju? od 1991 roku. Uczniowie Technikum Elektronicznego kszta?c?cego si? w zawodzie: technik elektronik - specjalno??: elektryczna i elektroniczna automatyka przemys?owa podczas nauki odnosz? sukcesy a nowatorski program nauczania wzbogacony jest o ciekawe formy kszta?cenia zawodowego. Uczniowie odbywaj? praktyki zawodowe w zak?adach pracy oraz uczestnicz? w programie Leonardo da Vinci. Praktyki odbywaj? si? w ró?nych krajach UE a ich program wzbogacony jest o dodatkowe zaj?cia j?zykowe i mo?liwo?? poznania kultury regionu w którym ucze? odbywa sta?.
Czytaj całość
 
Technikum 4 letnie w zawodzie technik energetyk
Oferta kszta?cenia na rok 2014/2015 w Technikum w Po?a?cu - technik energetyk

Jest to zawód, który zosta? ponownie przywrócony do klasyfikacji zawodów, przez Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w kwietniu 2010r. W zawdzie technik energetyk nauczanie odbywa? si? b?dzie w oparciu o nowoczesn? podstaw? programow? opracowan? w odpowiedzi na zapotrzebowanie zg?aszane przez pracodawców zrzeszonych w ró?nych organizacjach pracowniczych m. in. "Lewiatan".
Czytaj całość
 
Technikum 4 letnie w zawodzie technik OZE
Oferta kszta?cenia na rok 2014/2015 w Technikum w Po?a?cu - technik urz?dze? i systemów energetyki odnawialnej

Jest to nowy zawód, który daje mo?liwo?? do wykonywania zada? zawodowych z zakresu: organizowania i wykonywania prac zwi?zanych z monta?em instalacji systemów energetyki odnawialnej, monta?u i demonta?u urz?dze? do pozyskiwania energetyki odnawialnej, wykonywania konserwacji oraz naprawy urz?dze? i instalacji systemów energetyki odnawialnej. Zawód technik energetyk jest zawodem szerokoprofilowym, umo?liwiaj?cym specjalizacj? pod koniec okresu kszta?cenia.
Czytaj całość
 
Technikum 4 letnie w zawodzie technik budownictwa
Oferta kszta?cenia na rok 2014/2015 w Technikum w Po?a?cu - technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji B.16. w zawodzie betoniarz-zbrojarz

Jest to zawód, który daje mo?liwo?? poznania zasad projektowania, opracowywania dokumentacji budowlane, kosztorysowania i kierowania zespo?ami pracowniczymi a tak?e prowadzenia prac budowlanych. Absolwenci tego kierunku mog? by? zatrudniani w przedsi?biorstwach budowlanych, administracji budynków, biurach projektów i pracowniach konserwacji zabytków.
Czytaj całość
 
Zasadnicza Szko?a Zawodowa - Wielozaowodowa
Oferta kszta?cenia na rok 2014/2015 w Zasadniczej Szkole Zawodowej - Wielozawodowej

 W ZSZ w Po?a?cu kszta?cenie odbywa si? w zawodach dla których cykl kszta?cenia trwa 3 lata.

Czytaj całość