Punktacja

 

PUNKTACJA
I
KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

 

1. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata (liczba punktów) na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do publicznej szkoły ponadpodstawowej o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

2) oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej z pominięciem pozostałych kryteriów.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PRZY REKRUTACJI
DO
ZESPOŁU SZKÓŁ W POŁAŃCU

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - 100 pkt.,

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) matematyki,

- mnoży się przez 0,3

3) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,

4) języka obcego nowożytnego,

- mnoży się przez 0,2

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły szkoły podstawowej z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - maksymalnie 72 punkty.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stosujemy następujące przeliczenia:

1) celujący - 18 punktów (4 przedmioty x 18 pkt =72 pkt),

2) bardzo dobry - 17 punktów,

3) dobry - 14 punktów,

4) dostateczny - 8 punktów,

5) dopuszczający - 2 punkty;

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji do ZS w Połańcu:

Liceum Ogólnokształcące:

klasa 1A (matematyczna) - język polski, matematyka, język angielski, geografia

klasa 1B (biologiczno-chemiczna) - język polski, matematyka, biologia, chemia 

klasa 1C (humanistyczna) - język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Technikum:

technik elektronik: 1A - język polski, matematyka, język angielski, informatyka

technik energetyk: 1B  - język polski, matematyka, język angielski, informatyka

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 1C  - język polski, matematyka, język angielski, informatyka

technik elektryk: 1D - język polski, matematyka, język angielski, informatyka

- technik ochrony środowiska: 1E - język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia:

wielozawodowa: 1A - język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

4. Szczególne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 28 punktów:

a. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - maksymalnie 7 punktów;

b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,

- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów;

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów;

- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,

- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,

- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - 4 punkty,

- krajowym - 3 punkty,

- wojewódzkim - 2 punkty,

- powiatowym - 1 punkt;

6) w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianym jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. - maksymalnie 3 punkty.

5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej z pominięciem pozostałych kryteriów.

6. Konkursami, o których mowa w ust. 5, są m. in. konkursy przedmiotowe dla uczniów szkoły podstawowej.

Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023:

1) język polski

2) język angielski

3) język niemiecki

4) język rosyjski

5) historia

6) matematyka

7) fizyka

8) biologia

9) chemia

10) geografia

11) informatyka.

7. Dla absolwentów szkół podstawowych zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. 4. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów przelicza się zgodnie z instrukcją zawartą rozporządzeniu MEN z 21 marca 2017 r.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information