Punktacja

 

PUNKTACJA
I
KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

 

1. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata (liczba punktów) na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

2) oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej z pominięciem pozostałych kryteriów.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PRZY REKRUTACJI
DO
ZESPOŁU SZKÓŁ W POŁAŃCU

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.,

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta.

 

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - maksymalnie 76 punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

1) celujący - 19 punktów (4 przedmioty x 19 pkt =76 pkt),

2) bardzo dobry - 15 punktów,

3) dobry - 10 punktów,

4) dostateczny - 5 punktów,

5) dopuszczający - 2 punkty;

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji do ZS w Połańcu:

Liceum Ogólnokształcące:

- klasa 1a - język polski, matematyka, język obcy, max(geografia, informatyka)

- klasa 1b - język polski, matematyka, język obcy, max(historia, wos)

 

Technikum:

- technik elektronik: 1a - język polski, matematyka, język obcy, informatyka

- technik energetyk: 1b - język polski, matematyka, język obcy, informatyka

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 1c - język polski, matematyka, język obcy, informatyka

- technik elektryk: 1d - język polski, matematyka, język obcy, informatyka

 

4. Szczególne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 24 punkty:

a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - maksymalnie 5 punktów;

b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

1) potwierdzone osiągnięcia - co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, maksymalnie 7 punktów, w tym:

- finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 4 punkty,

- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów;2) laureaci konkursów tematycznych, zajęcie od 1 do 3 miejsca co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół - maksymalnie 4 punkty

3) potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty:

- na szczeblu powiatowym (rejonowym) za miejsca dające awans do finału wojewódzkiego - 2 punkty, lub

- na szczeblu wojewódzkim za miejsca: I, II, III - 3 punkty;4) potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty, w tym:

- na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty, lub

- na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianym jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. - maksymalnie 2 punkty.

 

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa ust. 2.

6. Konkursami, o których mowa w ust. 4b pkt 1 oraz w ust. 5 są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów.

Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018:

1) język polski

2) język angielski

3) język niemiecki

4) język rosyjski

5) historia

6) matematyka

7) fizyka

8) biologia

9) chemia

10) geografia

11) informatyka.

7. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. 4. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.

 

Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych do zapoznania się z ofertą szkół dostępną w wersji elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/staszow

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information