Statut Zespołu Szkół w Połańcu

S T A T U T

ZESPOŁU  SZKÓŁ   im. Oddziału  Partyzanckiego AK  „Jędrusie”
w  Połańcu


Podstawa prawna:
1/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z  2001r. Nr  61, poz. 624, z  późniejszymi  zmianami).
2/ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z  2004r.  Nr  256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).
3/ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z  2006r.  Nr  97,  poz. 674,  z  późniejszymi zmianami).
4/ Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  20  lutego  2004r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  przyjmowania  uczniów  do  szkół  publicznych  oraz  przechodzenia  z  jednych  typów  szkół  do  innych  (Dz. U. Nr 26, poz. 232),
5/Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  kwietnia  2007r.  w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach  publicznych  (Dz. U.  Nr  83,  poz.  562  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  rozporządzeniem  MEN  z  dnia  20  sierpnia  2010r.  zmieniającym  powyższe  rozporządzenie  (Dz. U. Nr  156,  poz. 1046),
6/ Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych z dnia 8 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 400),
7/ Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 357),  8/ Konwencja o Prawach Dziecka.


I. INFORMACJE  O  SZKOLE


§ 1.


           W  skład Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”      w  Połańcu  wchodzą  następujące  szkoły:

1. Liceum  Ogólnokształcące – z przedmiotami  wiodącymi:
a/ matematyka, fizyka, informatyka,
b/ biologia, chemia, fizyka,
c/ język  polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
2.Technikum  – w zawodach:
a/ technik elektronik,
b/ technik teleinformatyk,
c/ technik  energetyk,
d/ technik budownictwa,
e/ technik systemów i urządzeń odnawialnych źródeł energii.
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – w zawodzie:
a/ wielozawodowa,


§ 2.


Cykl  kształcenia w poszczególnych szkołach wynosi:

1.Liceum Ogólnokształcące             - 3 lata,
2.Technikum                                      - 4 lata,
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa      - 3 lata.


§ 3.


      Organem  prowadzącym  szkołę  jest  Zarząd  Powiatu  w  Staszowie.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

§ 4.


    Zajęcia edukacyjne odbywają się w budynku Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „ Jędrusie” w Połańcu, ul. Ruszczańska 23.


II. CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY


§ 5.


    Szkoły ponadgimnazjalne realizują cele i zadania określone w Ustawie
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z  2004r.  Nr  256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.
Należą do nich w szczególności:
1. Umożliwienie zdobycia rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej`, świadectwa maturalnego liceum i technikum oraz świadectwa tytułu zawodowego technikum.
2. Przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w szkole wyższej, liceum uzupełniającym, szkole pomaturalnej oraz do sprawnego funkcjonowania w warunkach  współczesnego rynku pracy.
3. Organizowanie opieki nad uczniami uzdolnionymi poprzez pracę w kołach zainteresowań, realizację indywidualnych programów nauczania, innowacje pedagogiczne, organizację zajęć nadobowiązkowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów, stwarzanie możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny, zapewniając uczniom pomoc w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, organizując kształcenie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z różnymi dysfunkcjami.
5. Podejmowanie działań w celu upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej
w perspektywie  kultury europejskiej.
6. Uznając prawo uczniów do podtrzymania poczucia tożsamości religijnej, organizowanie nauki religii w ilości godzin uzgodnionej z odpowiednimi władzami kościelnymi, umożliwienie uczniom uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych poprzez udzielenie trzech dni częściowo wolnych od zajęć edukacyjnych.
7. Rozwijanie wszystkich sfer osobowości ucznia, takich jak: rozwój intelektualny, społeczny, moralny i duchowy, kształtowanie postaw patriotycznych  i poszanowania tradycji.
8. Rozwijanie zainteresowań sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia, podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zjawisk patologicznych.
9. Integrowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły z rodzicami uczniów oraz środowiskiem lokalnym.
10.  Kształcenie umiejętności współżycia w zespole, świadomego stosowania się do różnego rodzaju przepisów szkolnych i prawnych.
11. Kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, korzystania z różnych źródeł informacji.
    Szczegółowe zadania wychowawcze oraz zadania w zakresie profilaktyki zawarte są w Programie Wychowawczym szkoły i Programie Profilaktyki, które stanowią załączniki do niniejszego statutu.

§ 6.


1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale. Wychowawca sprawuje opiekę nad oddziałem przez cały cykl kształcenia.
2. W czasie zajęć pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.
3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej organizacji wycieczek szkolnych dyrektor wyznacza kierownika wycieczki i opiekunów odpowiednio do liczby uczestników i charakteru wycieczki. Na wycieczki poza teren miasta
- jeden opiekun na 15 uczestników, w góry lub za granicę – jeden opiekun na 10 uczniów, na terenie miasta – jeden opiekun na 30 uczniów.
5. Kierownikiem wycieczki może być tylko nauczyciel, opiekunami
– nauczyciele, rodzice lub inne osoby, które uzyskają akceptację dyrektora szkoły. Kierownik  przed wyjazdem przygotowuje kartę wycieczki, listę uczestników oraz informację o ubezpieczeniu grupy co najmniej na jeden dzień przed terminem wycieczki.
6. W czasie przerw między lekcjami opiekę wychowawczą sprawują nauczyciele pełniący dyżury według harmonogramu opracowanego zgodnie z  obowiązującym rozkładem zajęć. Dyżury pełnione są na wszystkich kondygnacjach budynku oraz na terenie szatni.
7. W przypadkach szczególnych kłopotów wychowawczych i niepowodzeń dydaktycznych uczniowie są kierowani do pedagoga szkolnego lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie mogą otrzymać pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Z porad pedagoga  szkolnego i poradni mogą korzystać również rodzice.                                                                                                          8.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną odbywa się za pośrednictwem pedagoga szkolnego i wychowawców klas.
9.Uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej szkoła może udzielać pomocy ze środków przekazanych na ten cel przez organ prowadzący szkołę lub będących w dyspozycji Rady Rodziców. Pomoc może być udzielana w formie zasiłków jednorazowych, stypendiów, zakupu odzieży, podręczników itp. Pomoc może być udzielona na wniosek ucznia, rodziców lub wychowawcy klasy.
10. Uczniowie szkoły mogą również korzystać z pomocy finansowej Fundacji Wspomagania Oświaty w  Połańcu, na zasadach określonych przez tę fundację.
11.Uczniowie osiągający najlepsze wyniki nauczania w danej szkole mogą otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej    zgodnie z regulaminem określonym przez te urzędy.
12.Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje Szkolny Gabinet Lekarski przy Zespole Szkół w Połańcu gdzie pracownikami są: pielęgniarka szkolna  i lekarz zatrudnieni w Przychodni Zdrowia w Połańcu. Badania okresowe uczniów odbywających zajęcia  praktyczne przeprowadza Niepubliczny ZOZ „ Centrum Medyczne” w Połańcu.
13. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy organizując kursy bhp dla uczniów Technikum i ZSZ, a dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego pogadanki w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy i zajęć edukacji dla bezpieczeństwa.
14. Szkoła otacza szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę poprzez:
a/ zapoznanie uczniów z organizacją zajęć szkolnych, obowiązującymi regulaminami, sposobami załatwiania różnych spraw itp.;
b/ zwracanie szczególnej uwagi na uczestników i laureatów olimpiad przedmiotowych, stwarzanie im możliwości dalszego rozwoju zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach itp.
15. Wszyscy  nauczyciele,  pracownicy  administracji  i  obsługi  mają  obowiązek  dbania  o  bezpieczeństwo  uczniów  na  terenie  szkoły,  zwracanie  uwagi  na  ich  agresywne  i  nieodpowiednie  zachowanie  oraz  podejmowanie  odpowiednich  działań  w  przypadku  łamania  regulaminu  szkoły.
16.  W  celu  poprawy  bezpieczeństwa  na  terenie  szkoły  jest prowadzony  monitoring  CCTV  na  korytarzach  i  w  innych  miejscach,  gdzie  gromadzi  się  młodzież  w  czasie  przerw.

III.O R G A N Y   S Z K O Ł Y


§ 7.


1.Organami szkoły są:

a/ dyrektor szkoły,
b/ rada pedagogiczna,
c/ rada rodziców,
d/ samorząd uczniowski.

2. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
3. Szkołą może również kierować osoba nie będąca nauczycielem, powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący. Osoba ta nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. Nadzór taki sprawuje wówczas nauczyciel zajmujący inne stanowisko  kierownicze w szkole.
4.  Stanowisko  dyrektora  szkoły  powierza  organ  prowadzący  szkołę.
5. Kandydata na  stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
6. Organ prowadzący nie może odmówić kandydatowi powierzenia stanowiska dyrektora.
7. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat  albo  w  wyniku  konkursu  nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko  ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
8. Do  czasu  powierzenia  stanowiska  dyrektora  organ  prowadzący  może  powierzyć  pełnienie  obowiązków  dyrektora  szkoły wicedyrektorowi,  jednak  nie  dłużej  niż  na  10  miesięcy.
9. Stanowisko dyrektora szkoły powierza się na okres 5 lat szkolnych, a  w  uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na okres krótszy, jednak nie krótszy niż 1 rok.

10. Dyrektor szkoły w szczególności:
a/ kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b/ sprawuje nadzór pedagogiczny,
c/ sprawuje opieką nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d/ organizuje działalność pozalekcyjną, kulturalną i sportową,
e/ tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
f/ zapewnia pomoc nauczycielom we wszystkich sferach ich działalności,
g/ nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły, dokonuje zmian stosunku pracy, przyznaje nagrody oraz występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, wymierza kary porządkowe.
h/ dokonuje oceny dorobku  nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego, bierze udział w pracach komisji kwalifikacyjnych                                i egzaminacyjnych,
i/ dokonuje  oceny  pracy  nauczycieli,
j/ realizuje wszelkie uprawnienia pracownicze, zabezpiecza odpowiednie warunki socjalne,
k/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
l/ organizuje administracyjną,  finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
ł/ realizuje uchwały rady pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących,
m/ może zmieniać lub wprowadzać nowe profile kształcenia  lub  nowe  zawody w porozumieniu z organem prowadzącym i  po  zasięgnięciu  opinii  powiatowej  rady  zatrudnienia,
n/ organizuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,
o/przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły ( nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym),
p/ dokonuje skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
r/ współdziała ze szkołami wyższymi w  zakresie preorientacji zawodowej oraz organizacji praktyk pedagogicznych studentów.
s/ odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego  i  egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe,
t/ podejmuje  działania  organizacyjne  umożliwiające  obrót  używanymi  podręcznikami na  terenie  szkoły,
u/  może,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  rodziców,  wprowadzić  obowiązek  noszenia  przez  uczniów  na  terenie  szkoły  jednolitego  stroju,  oraz  określić  sytuacje,  w  których  przebywanie  ucznia  na  terenie  szkoły  nie  wymaga  noszenia przez  niego  jednolitego  stroju,
w/ odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
x/ wykonuje  inne  zadania  wynikające  z  przepisów  szczególnych.
11.  Dyrektor  szkoły  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  radą  pedagogiczną,  rodzicami  i  samorządem  uczniowskim.

§ 8.


              W  szkole istnieją stanowiska wicedyrektora, który:

a/ jest bezpośrednim przełożonym, z upoważnienia dyrektora szkoły, wszystkich nauczycieli,
b/ jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników szkoły, ma prawo do przydzielania zadań i wydawania poleceń służbowych,
c/ decyduje w bieżących sprawach procesu dydaktycznego oraz zadań wychowawczo-opiekuńczych  w  szkole,
d/ ma prawo, w ramach nadzoru pedagogicznego, do formułowania projektu oceny pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej nauczycieli,
e/ ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
f/ ma prawo używania pieczątki służbowej o treści: V-ce Dyrektor Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu ( imię i nazwisko) oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i  kompetencji,
g/ zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.


§ 9.


    Za organizację praktyk zawodowych uczniów Technikum i ZSZ  odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
Do jego zadań w tym zakresie należy:
a/ opracowywanie szczegółowych planów szkolenia uczniów,
b/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami zawodu,
c/ dbałość o właściwy stan techniczny obiektu, maszyn, urządzeń i narzędzi,
d/ właściwe przygotowanie stanowisk pracy i materiałów szkoleniowych zgodnie z programem kształcenia w danym zawodzie,
e/ nadzorowanie terminowości badań okresowych, szkoleń bhp, prowadzenia dokumentacji nauczania,
f/ współpraca z kierownikami zakładów pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych i przeprowadzania egzaminów,
g/ odpowiedzialność za mienie pracowni zawodowych.
    Dyrektor szkoły może powierzyć realizację wybranych zadań jednemu z  nauczycieli zawodu.

§ 10.


    W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o własny regulamin,  który  stanowi  załącznik  do  statutu  szkoły.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, a jej członkami wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a/ zatwierdzanie planów pracy szkoły i warsztatów szkolnych,
b/ podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wyników  klasyfikacji  i  promocji  uczniów,
c/ podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych w szkole,
d/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e/ podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia  ucznia  z listy uczniów,
f/ ustalanie szczegółowych kryteriów oceny zachowania uczniów,
g/ ustalenie,  w  drodze  uchwały,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  rodziców  szkolnego  zestawu  programów  i  szkolnego  zestawu  podręczników,
h/ ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2. Rada pedagogiczna opiniuje  w  szczególności:
a/ organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b/ projekt planu finansowego szkoły,
c/ wnioski dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
d/ przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych,
e/ kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych,
f/  regulamin przyznawania świadczeń z ZFŚS.
g/ dopuszczenie do użytku i włączenie do szkolnego zestawu programów nauczania programu samodzielnie opracowanego przez nauczyciela,
h/ wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki uczniów.
3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wstrzymuje wykonanie uchwały w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po  zasięgnięciu  opinii  organu  prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
4. Rada pedagogiczna opracowuje i uchwala statut szkoły oraz nanosi zmiany po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.
5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o  odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.
6. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.
7. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
8. W skład rady pedagogicznej wchodzą następujące komisje:
a/ komisja przedmiotów ogólnokształcących,
b/ komisja przedmiotów zawodowych,
c/ komisje doraźne, powoływane w miarę wynikających potrzeb (np. komisja stypendialna, socjalna, rekrutacyjno-kwalifikacyjna, itd.).
9. Każdą komisją kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły.
10. Do zadań komisji przedmiotowych należy w szczególności:
a/  dokonywanie analizy treści programowych pod kątem ich korelacji między poszczególnymi przedmiotami,
b/opracowanie materiałów do badania wyników nauczania, analiza otrzymanych wyników i opracowanie wniosków  wynikających z przeprowadzonych badań,
c/wdrażanie przedmiotowych systemów oceniania, proponowanie ewentualnych zmian do tych systemów,
d/ organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
e/ przygotowanie propozycji wyposażenia pracowni przedmiotowych w środki dydaktyczne, zakupu literatury, czasopism itp.,
f/ opracowanie zestawów tematów na wewnętrzny egzamin maturalny oraz inne egzaminy,
g/ analizowanie przyczyn niepowodzeń dydaktycznych uczniów,
h/ współpraca z doradcami metodycznymi,
i/ wybór programów nauczania i odpowiednich podręczników umożliwiających pełną realizację podstaw programowych na poziomie podstawowym
i rozszerzonym,
j/ rozwiązywanie różnych problemów związanych z nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,
k/ organizowanie lekcji otwartych.

§ 11.


1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca samorządną reprezentację rodziców uczniów. Pracuje zgodnie z własnym regulaminem,  który  nie  może  być  sprzeczny  ze  statutem  szkoły.
2. Rada rodziców może:
a/ występować do dyrektora  szkoły,  rady pedagogicznej,  organu  prowadzącego  szkołę  oraz  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny z  wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
b/ brać udział w perspektywicznym oraz bieżącym planowaniu pracy szkoły,
c/ uchwalać  z  radą  pedagogiczną  program  wychowawczy  szkoły  oraz  program  profilaktyki,
d/ w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze              z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł,
e/ udzielać pomocy finansowej uczniom, dokonywać zakupu nagród, fundować stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce,
f/ prowadzić działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w  rodzinie i środowisku,
g/ organizować pomoc szkole w zakresie wyposażenia w środki dydaktyczne, realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych,
h/ dokonać oceny pracy nauczycieli szkoły.
3. Rada rodziców współpracuje z pozostałymi organami szkoły.

§ 12.


1. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu stanowią samorząd uczniowski, którego organy są jedynymi przedstawicielami ogółu uczniów.
2. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności takich jak:
a/ prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i  stawianymi wymaganiami,
b/ prawo do zapoznania się z przedmiotowymi systemami oceniania, do jawnej i  umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
d/ prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
e/ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły,
f/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
3. Samorząd uczniowski współpracuje ze wszystkimi organami szkoły. Pracuje w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 13.


1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. W szkole działa grupa wolontariuszy pracujących z osobami starszymi, samotnymi, chorymi oraz organizujących pomoc materialną dla wychowanków domów dziecka. Wolontariusze współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Warsztatem Terapii Zajęciowej w Połańcu.

§ 14.


1. W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy radą rodziców, samorządem uczniowskim, a pozostałymi organami szkoły o podejmowanych i  planowanych działaniach lub decyzjach, ich przedstawiciele mogą uczestniczyć w niektórych posiedzeniach rady pedagogicznej – z głosem doradczym.
2. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego i rady rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej na wniosek tych organów za zgodą dyrektora szkoły, na zaproszenie dyrektora szkoły lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Dyrektor, wicedyrektor lub inna osoba przez niego upoważniona, mogą uczestniczyć w zebraniach rady rodziców, samorządu uczniowskiego – na wniosek tych organów lub dyrektora szkoły.
4. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć w niektórych zebraniach rady rodziców z prawem wnoszenia wniosków, uwag itp.
5. Rada rodziców ma prawo występowania do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, w roli obrońcy interesów ucznia, w przypadkach konfliktów między uczniem a nauczycielem.
6. Samorząd uczniowski ma prawo odwołania się w sprawach spornych do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub rady rodziców.
7. Wszystkie sprawy sporne między organami szkoły będą rozstrzygane na terenie szkoły przy udziale dyrektora i przedstawicieli tych organów.

§ 15.


1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.
2. Wychowawcy klas mają obowiązek podać na pierwszych spotkaniach z  rodzicami informacje na temat:
a/ wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz regulaminu oceniania z zachowania,
b/ regulaminu egzaminu maturalnego  i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
c/ zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i  klasie,
d/ szkolnego programu wychowawczego,
e/ organizacji zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,
f/ zaopatrzenia uczniów w niezbędne podręczniki i inne materiały edukacyjne,
g/ zapoznanie ze statutem szkoły, głównie w części dotyczącej praw i  obowiązków ucznia oraz konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.
3. Zebrania z rodzicami organizuje się cztery razy w roku szkolnym. Terminy zebrań ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami klas.
4. Rodzice ucznia mają prawo do uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych swojego dziecka. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek ustalić czas, w którym mogą udzielać informacji rodzicom.
5. Szkoła organizuje jeden raz w miesiącu tzw. dzień otwarty. W ustalonym czasie po zajęciach lekcyjnych w szkole przebywają wszyscy nauczyciele, którzy mogą udzielać rodzicom uczniów informacji i porad związanych z  wynikami w nauce  i  zachowaniu.
6. Wychowawcy klas mają obowiązek zawiadamiać rodziców o kłopotach wychowawczych i dydaktycznych uczniów, zapraszać na indywidualne rozmowy  lub spotkania z  pedagogiem szkolnym.
7. Wychowawcy klas mają obowiązek zawiadomić pedagoga szkolnego o pojawiających się kłopotach wychowawczych i dydaktycznych w celu podjęcia właściwych działań profilaktycznych.
8. Na umotywowany wniosek rodziców i uczniów, po konsultacji z radą pedagogiczną,  może nastąpić zmiana wychowawcy klasy.

IV. ORGANIZACJA  SZKOŁY

§ 16.


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę najpóźniej do 30 maja danego roku.
2. Szczegółową organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez dyrektora szkoły.
3. Rok szkolny we wszystkich typach szkół rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. Jeżeli 1 września wypada w  piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1  września, a  kończą  w ostatni piątek czerwca.
4. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w  sprawie organizacji roku szkolnego. Terminy praktyk zawodowych ustala dyrektor szkoły, a egzaminu maturalnego i egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe – dyrektor Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej.

§ 17.


1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnie z  odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Ilość uczniów w  oddziale  powinna  wynosić  25 - 32.  Organ  prowadzący  szkołę  może  ustalić  inną  liczbę  uczniów  w  oddziale.
2. Tygodniowy rozkład zajęć  dla poszczególnych oddziałów opracowuje się na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia.

§ 18.


1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
a/ obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
b/ dodatkowe  zajęcia  edukacyjne,
c/ nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
d/ zajęcia praktyczne,                                                                                                
e/ praktyki zawodowe,
f/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  i  specjalistyczne  organizowane  dla  uczniów mających trudności w  nauce oraz  inne  zajęcia wspomagające rozwój  młodzieży z  zaburzeniami  rozwojowymi.
g/ obowiązkowe  zajęcia  opiekuńcze  i  wychowawcze  uwzględniające  potrzeby  i  zainteresowania  uczniów.
2. Zajęcia prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym oraz w pracowniach: chemicznej, biologicznej, informatycznej, elektrycznej, elektronicznej
i automatyki, pracowni automatyki, fizycznej, układów automatyki,  teleinformatyki. W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcenie w zakresie  przedmiotów zawodowych odbywa się w ramach kursu w Zakładach  Doskonalenia  Zawodowego.
3. Jednostka zajęć edukacyjnych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut,  zachowując  ogólny  tygodniowy  czas  zajęć  ustalony
w  tygodniowym  rozkładzie  zajęć.
4. Z podziałem na grupy odbywają się zajęcia z: chemii, biologii, technologii informacyjnej, języków obcych, pracowni elektrycznej i elektronicznej, pracowni systemów komputerowych, pracowni elektronicznej, komputerowego  wspomagania projektowania, podstaw teleinformatyki, urządzeń techniki  komputerowej,  specjalizacji zawodowej, przysposobienia obronnego.
5. Podziału na grupy dokonuje się corocznie, z uwzględnieniem warunków bazowych szkoły, warunków bezpieczeństwa na zajęciach, wymogów programowych poszczególnych przedmiotów. Podziału na grupy dokonuje się biorąc również pod uwagę wybór i stopień opanowania języków  obcych  przez uczniów rozpoczynających naukę w szkole. W celu realizacji programów niektórych przedmiotów na poziomie rozszerzonym w Liceum Ogólnokształcącym, mogą być tworzone zespoły międzyoddziałowe skupiające uczniów klas równoległych.
6. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań  uczniów, możliwości kadrowych, organizacyjnych i finansowych szkoły. Liczba uczniów na tych zajęciach nie może być niższa niż 15 osób.
7. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w  tym  poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna.

§ 19.1. Praktyki zawodowe uczniów klas III Technikum odbywają się w Elektrowni Połaniec i  innych  zakładach  pracy  na  terenie  kraju  oraz  w  ramach  współpracy  międzynarodowej.
2.  Zajęcia  praktyczne  uczniów  klas  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  odbywają  się  w  różnych  zakładach  pracy  na  podstawie  odrębnych  umów zawartych poprzez  Cech  Rzemiosł.  
3. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.
4. Szczegółowe zasady organizacji zajęć praktycznych określa regulamin Laboratoriów Kształcenia Zawodowego.

§ 20.


         Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub  za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 21.


 Szkoła może współpracować z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji niektórych zajęć edukacyjnych, spotkań informacyjnych ułatwiających uczniom podjęcie decyzji o kierunku studiów, prowadzenia zajęć przez pracowników uczelni.

§ 22.


1. Szkoła posiada własną bibliotekę, która mieści się w budynku Zespołu Szkół przy ul. Ruszczańskiej 23.
2. Biblioteka dysponuje pomieszczeniem dwuizbowym przeznaczonym na wypożyczalnię i czytelnię. Wyposażona jest w telewizor, magnetowid, komputery z dostępem do internetu oraz zestaw filmów dydaktycznych i programów multimedialnych.
3. Biblioteka szkolna służy do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, wzbogacaniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
4. Z biblioteki Zespołu Szkół mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów, studenci – byli uczniowie szkoły.
5. Czas pracy biblioteki szkolnej ustalany jest corocznie i dostosowany do potrzeb  uczniów i czasu trwania zajęć edukacyjnych.

§ 23.


    Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy należy:

a/ udostępnianie książek i innych źródeł informacji (czasopisma, kasety  wideo
z filmami edukacyjnymi, programy komputerowe, internet),
b/ gromadzenie zbiorów zgodnie z profilami programowymi i potrzebami szkoły, ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c/ selekcjonowanie zbiorów, likwidacja materiałów zniszczonych i zbędnych,
d/ konserwacja zbiorów, dokonywanie napraw możliwych w warunkach szkolnych,
e/ udzielanie informacji osobom korzystającym z księgozbioru, prowadzenie różnych form informacji wizualnej i propagandy książek,
f/ tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
g/ rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez pomoc w doborze lektury, informowanie o nowych wydawnictwach,
h/ organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów (konkursy, spotkania autorskie, prezentowanie własnej twórczości itp.),
i/ udzielanie pomocy nauczycielom języka polskiego w przeprowadzaniu zajęć edukacyjnych w bibliotece,
j/ udostępnianie nauczycielom i wychowawcom potrzebnych materiałów do prowadzenia zajęć wychowawczych, spotkań z rodzicami, samokształcenia itp.,
k/ informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenie rady pedagogicznej podsumowującej  pracę  w  danym  roku   szkolnym,
l/ prowadzenie zajęć w ramach realizacji programu  ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej.
    Nauczyciele bibliotekarze są odpowiedzialni za stan majątkowy biblioteki oraz prawidłową dokumentację jej pracy.

§ 24.


    Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego, do którego zadań należy w  szczególności:
a/ dokonywanie okresowego rozpoznania środowiska uczniowskiego,
b/ rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych,
c/ udzielanie porad uczniom mającym trudności w kontaktach  rówieśniczych  i  środowiskowych,
d/ organizowanie pomocy dla uczniów z problemami w nauce, pomoc w  rozwiązywaniu konfliktów klasowych oraz trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
e/ prowadzenie działań na rzecz organizowania pomocy  uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
f/ prowadzenie i nadzorowanie wszelkich działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
g/ współpraca z wychowawcami klas, rodzicami, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, lekarzem, pielęgniarką szkolną, radą rodziców i innymi podmiotami biorącymi udział w procesie dydaktycznym, wychowawczym i  opiekuńczym, w zakresie rozpoznawania potrzeb uczniów i rodziców, organizowania  różnych  form  pomocy  pedagogicznej  i  psychologicznej,
h/ prowadzenie zajęć  w zakresie  realizacji  programu  edukacji  prozdrowotnej,
i/ wspieranie i nadzorowanie  działalności wolontariatu i stowarzyszeń młodzieżowych na terenie szkoły i miasta,
j/ prowadzenie  preorientacji  zawodowej  dla  uczniów  klas maturalnych.

§ 25.


1. Do realizacji zadań statutowych Zespół Szkół posiada następującą bazę dydaktyczną:
a/ 21 sal  lekcyjnych wyposażonych zgodnie z nauczanymi  tam przedmiotami,
b/ 3 pracownie informatyki,
c/ pracownie przedmiotowe: biologiczna – 1, chemiczna – 1, elektryczna – 1, elektroniczna  i automatyki – 2,  komputerowe  centrum  układów  automatyki
– 1, pracownia  sterowników  PCL – 1, pracownia  teleinformatyczna – 1,
d/ 2 sale gimnastyczne, siłownia, sala do tenisa stołowego,
e/ zespół  boisk  i  urządzeń  lekkoatletycznych,
f/ 2 pomieszczenia biblioteki,
g/ szkolny gabinet lekarski,
h/ gabinet pedagoga szkolnego,
i/ radiowęzeł,
j/ sklepik szkolny,
k/ pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
l/ składnica akt,
ł/ izba pamięci,
m/ sala konferencyjna,
n/ szatnie uczniowskie.

§ 26.


    Szkoła jest Centrum Egzaminacyjnym do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwentów technikum i szkoły zawodowej w zawodach: technik elektronik, monter elektronik  i elektromechanik.V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 27.


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli przedmiotów teoretycznych, nauczycieli zawodu, nauczycieli  bibliotekarzy,  pedagoga, pracowników  ekonomiczno-administracyjnych  i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania w/w pracowników określają odrębne przepisy.
3. Do najważniejszych zadań nauczycieli należy:
a/ prawidłowy wybór i realizacja programów nauczania, właściwa organizacja procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.
b/ udział w programach związanych z przygotowaniem młodzieży do funkcjonowania w  Unii Europejskiej,
c/ dbałość o mienie szkoły, pomoce dydaktyczne i pomieszczenia, nad którymi powierzono im opiekę,
d/ zapoznanie uczniów  i rodziców z zasadami  WSO i PSO, przestrzeganie tych zasad,
e/ podnoszenie własnej wiedzy i umiejętności dydaktycznych poprzez udział w  różnych formach doskonalenia zawodowego i samokształcenie,
f/ sprawowanie szczególnej opieki nad uczniami uzdolnionymi, kierowanie rozwojem ich zdolności i zainteresowań,
g/ udzielanie pomocy uczniom mającym kłopoty z nauką poprzez  organizowanie zespołów wyrównawczych, wskazywanie odpowiedniej lektury, dobór zadań do możliwości uczniów,
h/ obiektywna ocena  osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych z  uwzględnieniem wkładu pracy ucznia, jego możliwości intelektualnych i  psychofizycznych,
i/ systematyczna  realizacja zadań zawartych w planie dydaktyczno - wychowawczym i opiekuńczym  szkoły i innych zadań przydzielonych nauczycielowi odrębnymi dokumentami,
j/ rozwiązywanie problemów wychowawczych, kierowanie  uczniów w razie  potrzeby do pedagoga szkolnego lub Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
k/ odpowiedzialność za życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów,
l/ informowanie  dyrektora  szkoły,  wychowawcy,  pedagoga  szkolnego  o  wszelkich  zauważonych  na  terenie  szkoły  zagrożeniach,  agresywnych  i  niebezpiecznych  zachowaniach  uczniów,
ł/ punktualne  rozpoczynanie  i  kończenie  lekcji,  zapewnienie  właściwej  dyscypliny  na  zajęciach  edukacyjnych,  sumienne  realizowanie  harmonogramu  dyżurów,  odnotowywanie  w  ,,zeszycie  dyżurów”  oraz  w  dzienniku  lekcyjnym  przypadków  zachowań  sprzecznych  z  regulaminem  szkoły,
m/ kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,  w  poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności  sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
4. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, których zadania zostały określone w § 10 punkt 10.
5. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  z  ochrony  przewidzianej  dla  funkcjonariuszy  publicznych.
6. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu  występować w obronie nauczyciela, gdy jego uprawnienia zostaną naruszone.

§ 28.


1. Zadania wychowawców klas to sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  a w szczególności:
a/ organizowanie różnych form zajęć zespołowych, jak wycieczki, rajdy, wyjazdy do teatru, uroczystości szkolne itp.,
b/ utrzymywanie kontaktu z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu organizowania pomocy uczniom mającym różne trudności i niepowodzenia,
c/ ustalanie treści i formy zajęć na godzinach z wychowawcą, prowadzenie dokumentacji danej klasy,
d/ organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, rozpoznawanie ich potrzeb opiekuńczo-wychowawczych,
e/ współpraca z pedagogiem szkolnym w dokonywaniu okresowej analizy sytuacji  wychowawczej klasy,
f/ utrzymywanie kontaktów z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne                      i spotkania informacyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze,
g/ kształtowanie nawyków prozdrowotnych i ekologicznych,
h/ kształtowanie u uczniów postaw społecznych i umiejętności życia w  warunkach demokracji i gospodarki wolnorynkowej, kształcenie w zakresie przedsiębiorczości,
i/ niwelowanie zagrożeń przy pomocy pedagoga szkolnego i instytucji wspierających szkołę w jej działalności opiekuńczej i wychowawczej,
j/ aktywizacja młodzieży do działań społecznych takich jak stowarzyszenia młodzieżowe, wolontariat,
k/ współpraca z samorządem uczniowskim i radą  rodziców,
l/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
ł/ informowanie uczniów technikum i liceum o zasadach nowej matury, możliwościach kontynuowania edukacji w szkołach policealnych i wyższych,
m/ informowanie uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
n/  konsekwentne  reagowanie  na  wszelkie  informacje  o  niewłaściwych  zachowaniach  uczniów,  przeprowadzanie  rozmów  z  wychowankami  i  ich  rodzicami,  umieszczenie  zagadnień  dotyczących  bezpieczeństwa  w  planie  pracy  wychowawcy,
o/ organizowanie  spotkań  z  policją,  pedagogiem  szkolnym,  przedstawicielami  instytucji  działających  na  rzecz  bezpieczeństwa  młodzieży  w  szkole  i  środowisku,
p/ dokumentowanie  podejmowanych  działań  w  formie  wpisów  do  dziennika  lekcyjnego,  zeszytu  dyżurów  nauczycielskich,
r/ wyeliminowanie  zachowań  agresywnych  w  stosunku  do  uczniów,
s/ konsekwentne egzekwowanie od siebie i uczniów postanowień statutu  szkoły, regulaminów, zarządzeń dyrektora szkoły, itp.
2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i innych instytucji wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
3. Nauczyciele mają prawo korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i poza nią,
4. Dyrekcja szkoły ma obowiązek otaczać szczególną opieką i udzielać pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole oraz ubiegającym się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
 
VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 29.


1. O  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  szkół  ponadgimnazjalnych mogą się ubiegać absolwenci gimnazjów.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje  suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego, z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za osiągnięcia dodatkowe.

§ 30.


1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną oraz określa jej zadania i  sposób prowadzenia dokumentacji.
2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w  szczególności:
a/ opracowanie informatora dla kandydatów i przekazania ich do gimnazjów,
b/ przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
c/ przygotowanie  list kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół,
d/ przyjęcie od kandydatów potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole,
e/ przygotowanie potwierdzenia przyjęcia ucznia do danej szkoły w celu przekazania do właściwych urzędów gmin,
f/ uporządkowanie dokumentacji uczniów przyjętych do klas pierwszych.

§ 31.


    Nabór kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w  Połańcu odbywa się drogą elektroniczną. Podczas przeprowadzania rekrutacji stosuje się następujące zasady:
1.Podania  o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  szkoły  ponadgimnazjalnej  kandydaci  składają  w  sekretariacie  szkoły  wybranej jako pierwsza w  terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.
2. Wzór  podania  opracowany  jest  przez  program  elektroniczny  VULCAN.
3. Kandydaci mogą składać dokumenty do trzech szkół wskazując na podaniu ustalone przez siebie priorytety.
4. Do  podania  o  przyjęcie  do  szkoły należy  dołączyć:
a/ trzy  fotografie,
b/ świadectwo  ukończenia  gimnazjum,
c/ zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
d/ zaświadczenie  o  stanie  zdrowia, kartę  zdrowia, kartę szczepień,
e/ opinię  poradni  psychologiczno - pedagogicznej  lub  publicznej  poradni  specjalistycznej (w przypadku  problemów  zdrowotnych  ograniczających możliwości  wyboru  kierunków  kształcenia),
f/ druk potwierdzenia przyjęcia do szkoły,
g/ kandydaci  ubiegający  się  o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  technikum  i  zasadniczej  szkoły  zawodowej  powinni  posiadać  zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kształcenia  w  określonym  zawodzie,  wydane  na  podstawie  odrębnych  przepisów.  
5. O  przyjęciu  do  klasy  pierwszej  szkoły  ponadgimnazjalnej  decyduje  suma  punktów  uzyskanych  jako:
a/ wynik  egzaminu  przeprowadzanego w  ostatnim  roku  nauki  w  gimnazjum,
b/ punkty  za  oceny  na  świadectwie  z  wybranych  zajęć  edukacyjnych  i  innych  osiągnięć  wymienionych  na  świadectwie.
6. Ze świadectwa ukończenia gimnazjum punktowane są oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnie z kierunkiem kształcenia.
7. Wykaz dodatkowych przedmiotów, z których oceny będą punktowane, ustala corocznie szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
8. Inne udokumentowane osiągnięcia edukacyjne podlegające przeliczeniu na punkty to:
a/ świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
b/ potwierdzone osiągnięcia (co najmniej na szczeblu wojewódzkim) w  konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty,
c/ osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym.
9. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za inne osiągnięcia na dany rok szkolny ustala kurator oświaty.
10. Laureaci konkursów na poziomie wojewódzkim lub wyższym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od przyjętych kryteriów rekrutacji.
11. Przy równorzędnych wynikach uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
a/ sieroty, osoby  umieszczone  w  rodzinach  zastępczych,
b/ kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
c/ kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
12. Kurator oświaty ustala szczegółowy terminarz pracy szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej na każdy rok szkolny.
13. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje do wiadomości kandydatów szczegółowe kryteria rekrutacji na następny rok szkolny  nie później niż do końca marca.

§ 32.


Zgodnie z systemem ochrony praw dziecka i przesłankami zawartymi w  Konwencji o Prawach Dziecka określone zostały prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół. Działania podejmowane przez szkołę mają na celu zabezpieczenie interesów młodzieży, stworzenie atmosfery poczucia równości wobec prawa a także nawyku poszanowania prawa i odpowiedzialności za swoje postępowanie.
1.    Uczniowie szkoły mają prawo:
a/ przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, do wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania i  uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
b/ zgłaszania władzom szkoły, nauczycielom, uczniowskim przedstawicielom i  radzie rodziców uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszelkich spraw uczniów oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień,
c/ prawo do znajomości swoich praw,
d/ poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
e/ swobody myśli, sumienia i wyznania, wychowania w duchu tolerancji, wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i  wszelkiego okrucieństwa,
f/ występowania w imieniu koleżanek i kolegów na posiedzeniach rady pedagogicznej, rady rodziców,
g/ wyboru zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, do współudziału przy opracowywaniu programów tych zajęć,
h/ uczestniczenia w pracy placówek wychowania pozaszkolnego,
i/ przynależności do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej w  szkole i poza nią,
j/ reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
k/ do jawnej, umotywowanej, prowadzonej na bieżąco oceny osiągnięć edukacyjnych zgodnie z obowiązującym WSO,
l/ do wypoczynku w przerwach międzylekcyjnych oraz w okresie ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych,
ł/ do dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności z opanowaniem materiału i do powtórnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności,
m/ do opieki socjalnej określonej odrębnymi przepisami,
n/ prawo do ochrony zdrowia i korzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej,
o/ zapewnienia  bezpiecznych  warunków  pobytu  w  szkole.
2.    Uczniowie szkoły mają obowiązek:
a/ w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny, dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować,
b/ rzetelnej pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, systematycznego  uczęszczania  na  zajęcia  edukacyjne,  sumiennego  przygotowywania  się  do  nich,
c/  kulturalnego  zachowywania  się  na  terenie  szkoły  i  poza  nią,  dbania  o  kulturę  języka  ojczystego,  nie  używania  słów  i  zwrotów  powszechnie  uznanych  za  wulgarne  i  obraźliwe,
d/ okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły, uchwał rady pedagogicznej oraz ustaleń samorządu uczniowskiego i rady rodziców,
e/ okazywania szacunku kolegom, udzielania im pomocy w nauce, przeciwstawiania się wulgarności i brutalności,
f/ szanowania godności osobistej i przekonań drugiego człowieka, zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych, za wyjątkiem przypadków, gdy szkodziłoby to innym lub życiu i zdrowiu powierzającego tajemnicę,
g/ naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód materialnych i moralnych,
h/ dbania o zdrowie własne i kolegów,
i/ przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i wszelkich środków odurzających  oraz  rozprowadzania  ich  wśród  kolegów  na  terenie  szkoły  i  poza  nią,
j/ przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na terenie szkoły, w czasie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
k/ dbania o ład i porządek w szkole i w jej otoczeniu,
l/ nosić odpowiedni strój i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego i zmienne obuwie w czasie przebywania na terenie szkoły,
ł/ systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, usprawiedliwiać nieobecności zgodnie z ustalonymi z wychowawcą zasadami,
m/ współpracować z organizacjami młodzieżowymi w realizacji zadań określonych przez szkołę,
n/ dbać o higienę osobistą oraz  o  schludny  i estetyczny wygląd,
o/ nosić legitymację szkolną i okazywać ją na każde żądanie nauczycieli i  innych pracowników szkoły,
p/ w czasie pobytu na terenie szkoły nosić identyfikator umieszczony w  widocznym miejscu,  nie  dokonywać  żadnych  poprawek  i  zmian  w  tym  dokumencie,  w  razie  zniszczenia  natychmiast  zwrócić  się  o  wydanie  nowego,
r/ nie  korzystać  z  telefonu  komórkowego  i  innych  urządzeń  elektronicznych  w  czasie  obowiązkowych  i  pozalekcyjnych  zajęć  edukacyjnych,  imprez  i  uroczystości  szkolnych,  egzaminów  (z  wyjątkiem  przerw  między  lekcjami).
3/  W  czasie  pobytu  w  szkole  strój  ucznia  powinien  być  czysty  i  skromny.  Dopuszczalne  są  bluzy  i  koszule  w  kolorach:  granatowy,  czarny,  szary,  niebieski, biały.  Nie  mogą one  zawierać  nadruków  związanych  z  subkulturami  młodzieżowymi,  obraźliwych  lub  prowokacyjnych  napisów.  Dziewczęta  mogą  nosić  zarówno  spodnie  jak  i  spódnice,  których  długość  nie  może  być  krótsza  niż  do  połowy  uda.  Bluzki  powinny  mieć  taką  długość,  aby  nie  odsłaniały  ciała  w  okolicy  talii.  Zabrania  się  noszenia  szortów  w  czasie  zajęć  edukacyjnych,  za  wyjątkiem  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych.  Chłopców  obowiązują  wyłącznie  długie  spodnie.  W  czasie  upałów  dopuszcza  się  spodnie  krótsze,  sięgające  poniżej  kolan.
4/  Poszczególne  klasy  mogą  ustalić  sobie  na  dany  rok  szkolny  jednolity  kolor  strojów.
5/  Strój  galowy  obowiązujący  w  czasie  uroczystości  szkolnych  i  egzaminów  to:
-    dla  dziewcząt  -  ciemna  spódnica  lub  spodnie  o  klasycznym  kroju,  biała  bluzka,  ewentualnie  marynarka  w  kolorze  spodni  lub  spódnicy,
-    dla  chłopców  -  garnitur  lub  ciemne  spodnie,  biała  koszula,  krawat.
6/  W  czasie  pobytu  w  szkole  i  na  zajęciach  edukacyjnych  uczennice  nie  mogą  nosić  rzucającej  się  w  oczy  biżuterii i  wyzywającego  makijażu.
7/  Na  terenie  szkoły  i  w  czasie  zajęć  edukacyjnych  uczeń  nie  może  nosić  nakrycia  głowy.
8/  Nauczyciele  mają  prawo  zwracać  uwagę  uczniom,  którzy  nie  stosują  się  do  ustaleń  dotyczących  stroju,  makijażu  lub  biżuterii  oraz  odnotowywać  ten  fakt  w  dzienniku  lekcyjnym  lub  w  zeszycie  dyżurów.
9/  W  przypadku  nie  stosowania  się  ucznia  do  powyższych  ustaleń  wychowawca  klasy  uwzględnia  ten  fakt  przy  ocenianiu  zachowania  oraz  informuje  rodziców  ucznia  o  łamaniu  regulaminu.
3. Szczegółowe określenie praw i obowiązków uczniów  odbywających zajęcia w szkole, w Laboratoriach Kształcenia Zawodowego, w czasie praktyk zawodowych  zawiera Regulamin Szkoły stanowiący odrębny dokument.

§ 33.


1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne. Do ocen klasyfikacyjnych należą: oceny śródroczne, oceny roczne, oceny końcowe. Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się według skali i zasad określonych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr  83, poz.  562 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  oraz  rozporządzeniem  MEN  z  dnia  20  sierpnia  2010r.  zmieniającym  powyższe  rozporządzenie  (Dz. U. Nr 156, poz. 1046), a także w zgodzie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357).
2. W Zespole Szkół obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania zawierający ogólne zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz szczegółowe Przedmiotowe Systemy Oceniania ze wszystkich przedmiotów nauczania.
3. Dokumentacja dotycząca WSO i przedmiotowych systemów oceniania stanowi załącznik do statutu szkoły.
4. Na zakończenia semestru I i II ustalana  jest ocena zachowania uczniów według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Przy ustalaniu oceny bierze się pod uwagę w szczególności:
a/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b/ postępowanie zgodne z regulaminem szkoły i dobrem całej społeczności szkolnej,
c/  dbałość o honor i tradycje szkoły oraz piękno mowy ojczystej,
d/ kulturę osobistą, stosunek do nauczycieli, innych pracowników szkoły i  kolegów,
e/ aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły i środowiska pozaszkolnego,
f/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.
6. Szczegółowe  zasady  ustalania  oceny  zachowania  zostały  określone  w  WSO.
7. Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  lub  odchylenia  rozwojowe,  należy  uwzględnić  ich  wpływ  na  zachowanie  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  publicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni  specjalistycznej.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z  zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły  ( z  wyjątkiem  oceny  nagannej).
9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co  najmniej  dwa  razy z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10.  Uczeń lub jego rodzice mogą, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena zachowania lub ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
11. W przypadku stwierdzenia niezgodności trybu ustalania oceny z zachowania z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę w  drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje   głos przewodniczącego komisji.
W skład komisji wchodzą:
a/ dyrektor  szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą – jako przewodniczący,
b/ wychowawca klasy,
c/ wskazany przez dyrektora  nauczyciel prowadzący  zajęcia  edukacyjne  w  danej klasie,
d/ pedagog,
f/ przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g/ przedstawiciel rady rodziców.
12. W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa trybu ustalania oceny z zajęć edukacyjnych, dyrektor powołuje komisję, która sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę z  tych zajęć.
 W  skład komisji wchodzą:
a/ dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą – jako przewodniczący,
b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c/ dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących te same zajęcia edukacyjne.
13. Ocena wystawiona przez komisję nie może być niższa niż wystawiona przez   nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Decyzja komisji jest ostateczna,  z  wyjątkiem  oceny  niedostatecznej,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego.
14. Osiągnięcia edukacyjne uczniów podlegają ocenom bieżącym
i klasyfikacyjnym (śródrocznym, rocznym i końcowym) według skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Szczegółowe zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny określone są w Przedmiotowych  Systemach  Oceniania.
15. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Uczniowie są informowani o uzyskiwanych ocenach przez nauczycieli na bieżąco podczas zajęć edukacyjnych, a rodzice uczniów otrzymują informacje o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu uczniów na bieżąco za pośrednictwem
e-dziennika i podczas spotkań informacyjnych z rodzicami.
16. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są udostępniane uczniom
i ich rodzicom. Uczniowie zapoznają się z ocenionymi pracami pisemnymi
w szkole podczas zajęć lekcyjnych, na których omawiane są wyniki prac pisemnych. Rodzice mają możliwość zapoznania się w szkole z pracami pisemnymi swoich dzieci na prośbę skierowaną do nauczyciela danego przedmiotu lub dyrektora szkoły. Nauczyciele zobowiązani są do udostępnienia rodzicom przechowywanych prac pisemnych w każdym momencie trwania roku szkolnego, podczas którego pisana była praca, wglądem do której zainteresowany jest rodzic ucznia. Rodzice mogą wykonywać kopie prac pisemnych uczniów, oryginał pracy pozostaje w szkolnym archiwum nauczyciela.
17. Każda otrzymywana przez ucznia ocena jest ustnie uzasadniana przez nauczyciela. Na prośbę rodzica nauczyciel uzasadnia ocenę otrzymaną przez jego dziecko – ustnie lub za pośrednictwem narzędzi dostępnych w e-dzienniku.
18. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych szkołę informacji
w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
19. Klasyfikacja śródroczna polegająca na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania odbywa się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie ustalonym podczas sierpniowego posiedzenia rady pedagogicznej
i ogłoszonym społeczności szkolnej w komunikacie na stronie internetowej szkoły.
20. Uczniowie i ich rodzice są informowani o proponowanych ocenach rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania na co najmniej
dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Uczniowie informowani są o proponowanych ocenach przez nauczyciela przedmiotu i wychowawcę ustnie podczas zajęć szkolnych. Rodzice informowani są o proponowanych ocenach rocznych i końcowych dla ich dzieci przez nauczycieli i wychowawcę klasy za pośrednictwem e-dziennika funkcjonującego w szkole.
21. Śródroczną i roczna ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk  zawodowych  ustala:
a/ w klasach technikum z  praktyki  zawodowej  opiekun  praktyk  zawodowych  po  przeprowadzonym  egzaminie,
b/  w  klasach  zasadniczej  szkoły  zawodowej,  w  których  praktyczna  nauka  zawodu  organizowana  jest  u  pracodawców, opiekun  praktyk  zawodowych.
22. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Technikum mogą przystępować do egzaminu maturalnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 34.


1. Dla uczniów nie sklasyfikowanych na semestr I lub koniec roku szkolnego z  przyczyn określonych w § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 r. (z późniejszymi zmianami) przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
2. Uczeń lub jego rodzice składają wniosek o przystąpienie do egzaminu do dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
3. Rada pedagogiczna może  wyrazić  zgodę na egzamin oraz określa termin, jednak  nie  później  niż  w  dniu  poprzedzającym  dzień  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.
4. Egzamin przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności,  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły, innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
5.W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w charakterze  obserwatorów – rodzice (prawni  opiekunowie) ucznia,
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z  wyjątkiem takich przedmiotów jak: wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczne, technologia informacyjna, gdzie egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych i  ustną.
7. Zadania  na  egzamin  klasyfikacyjny  przygotowuje  nauczyciel  danego  przedmiotu  uczący  w  danej  klasie.
7.  Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół według ustalonego wzoru.
8. Protokół, pytania egzaminacyjne i praca ucznia są przechowywane w teczce z  arkuszami ocen danej klasy.
9. Od oceny ustalonej na egzaminie klasyfikacyjnym nie przysługuje odwołanie.
10.Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna  może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 35.


1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z  jednych albo  dwóch  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy  z  tych  zajęć.
2. Zadania  do  egzaminu  poprawkowego  przygotowuje  nauczyciel  danego  przedmiotu  uczący  w  danej  klasie  i  zatwierdza  dyrektor  szkoły.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  w  ostatnim  tygodniu  ferii  letnich.
4.Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa § 21 pkt. 1 - 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30  kwietnia 2007r. (z  późniejszymi  zmianami).
5.Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający  w  szczególności:
a/ skład komisji,
b/ termin egzaminu  poprawkowego,
c/ pytania  egzaminacyjne,
d/ wynik  egzaminu  poprawkowego  oraz  uzyskaną  ocenę.
Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informacje  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.
6. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 5 dni od daty przeprowadzenia egzaminu, zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że ocena z  zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny. W przypadku stwierdzenia niezgodności dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę z danych zajęć edukacyjnych.
 W  skład komisji wchodzą:
a/ dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą – jako    przewodniczący,
 b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 c/ dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący te same zajęcia edukacyjne.
7. Ocena ustalona przez komisję  nie może być niższa od oceny  ustalonej  wcześniej.  Decyzja  komisji  jest  ostateczna.
8.  Uczeń,  który  z  przyczyn usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego   w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora  szkoły,  nie  później  niż  do  końca  września.
9.  Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do klasy  programowo wyższej i powtarza  klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada Pedagogiczna może  jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo  wyższej, ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  pod  warunkiem,  że  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie  ze  szkolnym  planem  nauczania,  realizowane  w  klasie  programowo  wyższej.

§ 36.


1. Za wzorową postawę, rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, dzielność i odwagę, uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
a/  pochwałę wychowawcy wobec klasy,
b/ pochwałę dyrektora szkoły  wobec uczniów,  z  wywieszeniem  informacji  w  gablocie,
c/ list  pochwalny  wychowawcy  klasy  i  dyrektora  szkoły  do  rodziców,
d/ nagrodę rzeczową,
e/ odnotowanie na świadectwie szkolnym wyróżniających osiągnięć w  olimpiadach wiedzy, konkursach, zawodach sportowych itp.
f/  wpis do kroniki szkolnej nazwisk szczególnie wyróżniających się uczniów.
2. Uczniowie osiągający najwyższą średnią w danej szkole kończącej się egzaminem maturalnym mogą otrzymać stypendia przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej. Zasady zgłaszania  kandydatów  do  tych  stypendiów  oraz  warunki  ich  przyznawania  określają  odrębne  przepisy.

§ 37.


1.Za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w statucie i regulaminie szkoły uczeń może być ukarany:
a/ upomnieniem wychowawcy klasy,
b/upomnieniem  lub  naganą  dyrektora  szkoły,
c/ upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów,  z  wywieszeniem  informacji  o  karze  w  gablocie  i  poinformowanie  rodziców,
d/ zobowiązaniem do naprawienia celowo wyrządzonych szkód materialnych  na terenie szkoły lub w stosunku do innych uczniów,
e/ zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, szkolnych imprezach rozrywkowych, wycieczkach, do korzystania z pomocy  stypendialnej,  materialnej,
f/ zawieszeniem prawa do korzystania z pomocy socjalnej,
g/ przeniesieniem do innej klasy lub szkoły w ramach Zespołu Szkół,
h/ skreśleniem z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2. Wykonanie kary może być zawieszone na okres próbny (nie dłuższy niż pół   roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego, rady rodziców, organizacji młodzieżowej.
3. Uczeń ma prawo odwołania się od kary w następującej formie:
a/ do wychowawcy klasy za pośrednictwem samorządu uczniowskiego,
b/ do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy,
c/ do samorządu uczniowskiego lub organizacji młodzieżowej,
d/ do rady rodziców lub rady pedagogicznej za pośrednictwem wychowawcy  klasy.
4. Od orzeczonej kary mogą się również odwoływać rodzice ucznia do dyrektora szkoły.

§ 38.


1. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy na podstawie uchwały rady  pedagogicznej.  Rada  pedagogiczna  podejmuje taką  uchwałę w przypadku:
a/ nie otrzymania przez ucznia promocji do następnej klasy po raz drugi,
b/ nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole w ilości powyżej 50% czasu   nauki, po co najmniej dwukrotnym pisemnym poinformowaniu rodziców             i ucznia o skutkach takiego postępowania. Informację  rodzicom  przekazuje  wychowawca  klasy  po  stwierdzeniu  niskiej  frekwencji  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych.  Jeżeli uczeń nie wykazuje poprawy, skreślenia dokonuje się wówczas po zakończeniu I semestru lub roku szkolnego.
c/ naruszenie obowiązków uczniowskich mające szczególnie wysoki stopień szkodliwości i źle wpływające na społeczność uczniowską (np. rozboje, kradzieże, handel narkotykami, wybryki chuligańskie itp.)
d/ na wniosek ucznia pełnoletniego lub jego rodziców (opiekunów  prawnych).


VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 39.


1.Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej o treści: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu (duża i mała) oraz stempla o treści: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 23, tel. (0-15) 8650-325, 8650-915.
2.Poszczególne szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół używają pieczęci urzędowych o treści:
a/ Liceum Ogólnokształcące w Połańcu,
b/ Technikum w Połańcu,
c/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Połańcu,
oraz stempli o treści:
a/ Liceum Ogólnokształcące w Połańcu,
b/ Technikum w Połańcu,
c/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Połańcu.

§ 40.


1. Szkoła posiada imię Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” oraz własny sztandar.
2. Ważne uroczystości takie jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów, święto szkoły, Dzień Edukacji Narodowej – odbywają się w asyście sztandaru i rozpoczynają odegraniem hymnu państwowego.
3. Poczet sztandarowy szkoły może brać udział w uroczystościach pozaszkolnych.
4. Szkoła posiada izbę pamięci poświęconą działalności oddziału partyzanckiego AK „Jędrusie” oraz jego członkom.

§ 41.


1. Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu jest jednostką budżetową.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy oraz organ prowadzący szkołę.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację nauczania zgodnie
z obowiązującymi przepisami MEN i instrukcją kancelaryjną.
4. Zmiany w statucie Zespołu Szkół w Połańcu dokonywane będą w formie aneksów zatwierdzonych przez radę pedagogiczną.

§ 42.


Postanowienia statutu Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jedrusie” obowiązują wszystkich uczniów szkoły a także nauczycieli
i innych pracowników.  Wszystkie  regulaminy,  plany  i  inne  dokumenty  tworzone  w  szkole  muszą  być  zgodne  z  niniejszym  statutem.

Zaopiniowano na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 15 września 2015r.
Statut wchodzi w życie  z  dniem 1  września  2015r.

Wzory  pieczęci  używanych  w  Zespole  Szkół  im.  Oddziału  Partyzanckiego  AK  ,,Jędrusie”  w  Połańcu:

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information